Composite Supervisor
Marza Animation Planet, Inc.
yoshizawa@marz.com
JP

Yasuharu Yoshizawa